SAULKRASTU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN VIDES PĀRSKATA APSPRIEŠANA

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr.1578 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojums.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Publiskā apspriešana notiek no 09.05.2024. līdz 20.06.2024.

Ar teritorijas plānojuma redakciju un vides pārskata projektu var iepazīties Ģeoportālā.

Plašāk par publiskās apspriešanas pasākumiem – Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā.