VALMIERAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.-2038., ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2028. REDAKCIJAS 2.0 UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038.

Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028.
Redakcija 2.0

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

no 2022.gada 8. augusta līdz 2022. gada 8. septembrim

Publiskā apspriešana uzsākta ar Valmieras novada domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 480 “Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. 2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. 2028.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.14, 34.§).

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments; Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Vides pārskatā ir novērtēta abos plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu, rīcību virzienu, uzdevumu un pasākumu īstenošanas iespējamā ietekme uz vidi un izstrādātas rekomendācijas negatīvo ietekmju novēršanai un monitoringa pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 8. septembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)pastkastēs:
 • Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
 • Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
 • Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
 • “Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
 • Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
 • Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
 • Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagasts.
 1. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:  pasts@valmierasnovads.lv;
 2. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija (ar autorizēšanos):

Publiskās apspriešanas sanāksmes:

22.augustā plkst. 18.00 Rūjienas kultūras centrā ar iespēju pieslēgties sanāksmei attālināti Google meet platformā: meet.google.com/umy-jgqd-qde;

23.augustā plkst. 18.00 Strenču kultūras centrā, Strenčos, Baznīcas ielā 2;

24.augustā plkst. 18.00 Mazsalacas kultūras centrā Mazsalacā, Rūjienas ielā 1;

29.augustā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

30.augustā plkst. 18.00 attālinātā sanāksme: meet.google.com/gbo-zyxj-rxk.

Apspriešanai tiek nodoti materiāli, kas sastāv no sešiem sējumiem:

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam stratēģiskā daļa,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam rīcības plāns,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2024. gadam investīciju plāns,
Valmieras novada esošās situācijas raksturojums,
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats.

Materiāli ir pieejami:

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, kā arī vides pārskata izstrādē, izsakot savu viedokli publiskajā apspriešanā!

Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja, telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotāja Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: inese.berzina@valmierasnovads.lv. Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruni vai rakstot uz e-pastu.

Plānošanas dokumentu izstrādātājs ir Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv,  tālrunis 67934695), vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (Torņa iela 4 2C-202, Rīga, LV-1050, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939).