Valmiermuižas ciema un Pilātu ciema transporta infrastruktūras plānojuma publiskā apspriešana

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.03.2024. pieņemto lēmumu Nr.135 (protokols Nr.4, 34.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums.

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu esošo transporta infrastruktūru, identificējot problēmsituācijas, kā arī izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu iespējas, un izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot konkrētus risinājumus efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes nodrošināšanai. Tematiskais plānojums kalpos par pamatu Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei.

Valmieras novada Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 14. maijam.

Iedzīvotāji ar tematiskā plānojuma redakciju var iepazīties:
– elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25575;
– izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2024. gada 2. maijā plkst. 17.00 hibrīdrežīmā – Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1. stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti: https://meet.google.com/kdk-rbvv-bpc.

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, var iesniegt līdz 2024. gada 14. maijam:
– elektroniskā veidā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25575;
– vai iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv;
– ar roku parakstītu papīra formāta iesniegumu, nosūtot pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
– vai iesniedzot klātienē dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Plašāku informāciju skatīt pašvaldības mājas lapā: https://www.valmierasnovads.lv/valmiermuizas-ciema-un-pilatu-ciema-transporta-infrastrukturas-planojuma-publiska-apspriesana/