Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.58 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas daļas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, tajā skaitā:
– lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerētā multifunkcionāla konferenču un biznesa centra izveidi, vienlaikus uzlabojot lokālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas un nodrošinot tiem ērtu piekļūšanu, tādējādi veicinot to vērtības pieaugumu;
– lai varētu pabeigt Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīciju sākotnēji iecerētajā apbūves augstumā saskaņā ar 1980.gadā izstrādāto, apstiprināto un daļēji realizēto TV un radio kompleksa projektu (arhitekti A.Purviņš un B.Maike);
– nodrošināt racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu, tajā skaitā nosakot un precizējot transporta infrastruktūras risinājumus un sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības intereses;
– lai veicinātu ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un publiskās ārtelpas attīstībai;
– lai veidotu jaunu teritorijas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus.

Izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67217043.

Pasūtītājs:
SIA “Biznesa Centrs Zaķusala”, Mazā Pils iela 16-1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67046310

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.09.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 01.09.2017. līdz 29.09.2017. var iepazīties ŠEIT,
kā arī:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
– interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5488;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 29.09.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Viedokli un priekšlikumus līdz 29.09.2017. var izteikt arī elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5488.