Līdzdalība Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profila izstrādē

Pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions. 2009.gads.
Reģiona ekonomikas profils ir teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas atspoguļo reģiona ekonomiskās attīstības pamatu, ekonomiskās attīstības virzītājspēku perspektīvu, kā arī reģiona ekonomikas attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus. Ekonomikas profila izstrādes mērķis bija nodrošināt reģiona ekonomikas iezīmēm (specifikai) un attīstības perspektīvām atbilstošu prioritāšu izvirzīšanu.
SIA „Grupa93”, sadarbībā ar piesaistītajiem ekspertiem, nodrošināja ekonomikas profila dokumentu sagatavošanu.