Pētījums „Rīgas pilsētas neapbūvēto identificēšana un jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritoriju esošās situācijas raksturojums”

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2012.gads

Izstrādāta metodoloģija un veikta esošās situācijas izpēte un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā, izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju. Esošās situācijas izpēte veikta, klasificējot izmantošanu pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Izstrādes rezultātā izveidota ArcGis datu bāze un kartes.