Pētījums „Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam realizācijas izvērtējums”

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2013.gads
Izstrādāta metodoloģija un novērtēta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam risinājumu realizācijas ietekme uz Rīgas pilsētas un Latvijas valsts attīstību pārskata periodā no 2006.-2013.gadam. Izvērtējums veikts, apskatot teritorijas plānojuma tēmas to funkcionāli telpiskajā, sociālajā un ekonomiskajā kontekstā. Sagatavoti priekšlikumi jaunā Rīgas teritorijas plānojuma realizācijas procesa efektivitātes uzlabošanai, atbilstoši esošai funkcionāli telpiskajai, sociālajai un ekonomiskajai situācijai un nākotnes tendencēm.

Pētījums pieejams šeit: http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/01_rigas_planojuma_vertejums_final.pdf