„Priekšlikumi teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietveramajām Vispārējo apbūves noteikumu prasībām un vienotai teritorijas esošās un plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikācijai”

Pasūtītājs: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. 2008.-2009.gads.
Metodiskā materiāla izstrāde vispārējo apbūves noteikumu, esošās un plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikācijas sagatavošanai.