„Reģionu attīstība Latvijā”

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.gads.
SIA „Grupa93”, sadarbībā ar pieredzējušiem ekspertiem, ir nodrošinājusi vairāku pārskatu “Reģionu attīstība Latvija” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu.
VRAA kopš 2003.gada izdod pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”, kur analizēta sociālekonomiskā attīstība ne tikai valstī kopumā, bet arī plānošanas reģionos, republikas pilsētās un novados. Pārskats sniedz dažāda līmeņa Latvijas teritoriālo vienību attīstību raksturojošo informāciju un uz šis bāzes aprēķināto rezultātu analīzi. Tajā tiek veikts Latvijas galveno sociālekonomisko rādītāju salīdzinājums ar citu valstu vidējiem rādītājiem, kā arī iekļauts liels karšu klāsts, kas teritoriāli vizualizē teritoriju attīstību un atspoguļo izmaiņas laikā. Izdevuma pielikumos ievietota apjomīga statistikas datu kopa par katru Latvijas teritoriju. Pirmais pārskats „Reģionu attīstība Latvijā” tika izdots 2003.gadā. Šāds pārskats par Latvijas teritoriālajām vienībām ir vienīgais valstī. http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/