Rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES fondiem

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 2011. – 2012.gads
Rokasgrāmata tapa VRAA sniegtā metodiskā atbalsta ietvaros pašvaldībām. Rokasgrāmata sniedz vadlīnijas pašvaldību projektu sagatavošanai, ieviešanai un uzraudzībai, strādājot ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem. Tā apskata arī teritoriju attīstības plānošanas dokumentos pamatotu projektu izvēli – pašvaldības „projektu grozu”, ietekmes uz vidi novērtējumu, būvniecības tehnisko projektu sagatavošanu, administratīvo kapacitāti projektu ieviešanā, saskaņu ar horizontālajām prioritātēm, t.sk. ilgtspējīgu attīstību. Rokasgrāmatas izstrādes ietvaros veikta pašvaldību labās prakses piemēru analīze, nodrošināts tematisko diskusiju cikls iesaistot 700 pašvaldību pārstāvjus. Rokasgrāmata pieejama: http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20mums/rokasgramata_pasv-es-fondu-projekti-03-02-2012.pdf