Birka: balasta-dambis

15/11/2018
07/10/2018

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana un koku novērtējums Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Apbūves veidošanas pamatnosacījumi Sarkano līniju plāns Plānotie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Apbūves priekšlikums un apstādījumu koncepcija Satiksmes organizācijas risinājumi esošajā transporta infrastruktūrā.…

10/07/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst.…

11/04/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 22.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-3870-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai zemesgabalā, kas…