Birka: carnikava

10/08/2017

Lēmums par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai I. Paskaidrojuma raksts II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi III. Grafiskā daļa Karte “Funkcionālais zonējums” Karte “Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi” Karte “Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” (konsolidēts)…