Birka: incukalns-lp

18/05/2020

Inčukalna novada dome 2020.gada 19.februārī sēdē pieņēma lēmumu Nr.4, 8.§.“Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata un lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jauda-2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

03/03/2020