Birka: krumu-iela

15/10/2021
15/10/2021
20/07/2021

Paskaidrojuma raksts Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Savietotais inženiertīklu plāns Šķērsprofili Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu un publisko apspriešanu Izstrādei saņemtie institūciju nosacījumi Institūciju atzinumi…

20/07/2021