Birka: priekuli

03/05/2018

Priekuļu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums…

15/05/2017

Lēmums par teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai I.    Paskaidrojuma raksts II.   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi III.  Grafiskā daļa Karte “Funkcionālais zonējums” Karte “Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi” Paskaidrojuma raksta pielikumi: 6.1 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu…

15/05/2017

Priekuļu novada dome 2017.gada 27.aprīļa sēdē (protokols Nr. 5; § 2) pieņēma lēmumu „Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Priekuļu novada teritorijas plānojumam ir sagatavots arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides…