Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028. gadam

Pasūtītājs: Carnikavas novada dome. 2016.- 2017. gads

Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 8334 (CSP dati uz 01.01.2017.), platība 80,2 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.

Nozīmīgākie jautājumi:

  • publiskās infrastruktūras attīstība – piekļuves pludmalei, kompleksi attīstāmās labiekārtotās pludmales u.tml;
  • integrētas satiksmes infrastruktūras attīstība novadā un sasaiste ar apkārtējām teritorijām;
  • apbūves attīstības perspektīva daudzveidīgam un plašam teritorijas izmantošanas veidu spektram;
  • sabalansētas apbūves un dabas teritoriju savstarpēja īpatsvara saglabāšana.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14053