Iecavas novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam

Pasūtītājs: Iecavas novada dome. 2016. gads

Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 8703 (CSP dati uz 01.01.2015.), platība 311,6 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.

Nozīmīgākie jautājumi:

  • Pakalpojumu sniegšanas un rekreācijas teritoriju attīstība pie Via Baltica, industriālo zonu paplašināšana;
  • Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota novada resursu izmantošana (teritorijas lietderības izvērtēšana),neparedzot jaunas apbūves teritorijas ārpus ciema robežām;
  • Ekonomiski, teritoriāli nepamatoto nekustamo īpašumu detālplānojumu atcelšana, ja realizācija nav uzsākta noteiktā termiņā;
  • Novadā esošo ražotņu un uzņēmumu attīstība;

Ar teritorijas plānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8029