Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Pasūtītājs: Jēkabpils novada dome. 2013.gads
Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (platība 905 km2, 5870 iedzīvotāji, 7 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās. Nozīmīgākie jautājumi:

  • Daugava (izmantošanas iespējas, applūstošās teritorijas);
  • Jēkabpils piepilsētas teritorijas;
  • lauku teritoriju sasniedzamība (ceļu, energoapgādes, IKT nodrošinājums);
  • novada kultūrvēsturiskais mantojums.