Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam

Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas dome.2019. gads

Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā republikas nozīmes pilsētai ar iedz. skaitu 22188 (CSP dati uz 01.01.2018.), platība 255 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.

Nozīmīgākie jautājumi:

  • Pilsētas dabas, vides, kurtūrvēsturisko teritoriju, industriālo teritoriju sabalansēta attīstība, esošo resursu racionāla izmantošana;
  • Kultūrvēsturisko un pilsētas ainavisko vērtību saglabāšana, nosakot pamatprasības nozīmīgāko ainavas telpu, panorāmas, ielu perspektīvu, vēsturiskās pilsētvides dominanšu, nozīmīgo skatu punktu, skatu vietu un panorāmas uztveres zonu aizsardzībai;
  • Velomaršrutu un veloinfrastruktūras attīstība;
  • Pilsētas publiskās telpas vides uzlabošana (dabas un apstādījumu teritorijas, autotransporta, gājēju un velosipēdistu kustības uzlabošana);
  • Dabas teritorijas Daugavas, Donaviņas u.c. ūdensteču apkārtnē, kā arī pie Radžu ūdens krātuves – dabas pamatnes saglabāšanai ar iespēju tās labiekārtot;
  • Ērti transporta savienojumi pilsētā, sasaiste ar perspektīvajiem transporta tīkliem ārpus pilsētas, integrēti aktuālie projekti – Dolomīta ielas un valsts autoceļa P76 savienojums, otrais tilts pāri Daugavai u.c.;
  • Lietus kanalizācijas un meliorācijas infrastruktūras attīstība.