Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam

Pasūtītājs: Priekuļu novada dome. 2016. gads

Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 7940 (CSP dati uz 01.01.2016.), platība 302 km2, ietverot 4 pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.

Nozīmīgākie jautājumi:

  • Vienots funkcionālais zonējums un vienots teritorijas atļautās izmantošanas veidu iedalījums, kas atbilst Vispārīgajiem apbūves noteikumiem (MKN 240);
  • Novadu centru un vietējās nozīmes centru funkciju stiprināšana, dažāda veida pakalpojumu attīstība;
  • Ciemu robežu izmaiņas ar mērķi paaugstināt dzīves vides kvalitāti;
  • Gaujas applūstošās teritorijas, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platības;
  • Transporta infrastruktūras attīstība, kopīgu pakalpojumu attīstība (publiskie pakalpojumi, komunālā infrastruktūra u.tml.), kā arī industriālo teritoriju attīstību piepilsētas teritorijās;

Ar materiāliem var iepazīties ŠEIT.