Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2022.gadam

Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 2008.-2012.gads
Plānojuma izstrāde pilnā apjomā republikas pilsētai (platība 100 km2, 55 tūkst. iedz.), ietverot plānojuma izstrādes koordinēšanu, situācijas analīzi, pilsētas attīstības iespēju izvērtēšanu nozariskā un teritoriālā griezumā; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi; grafiskās daļas izstrādi, diskusiju, darba grupu u.c. sabiedriskās apspriešanas procesa norišu organizēšanu un vadību; darba, apspriešanas un prezentācijas materiālu sagatavošanu, plānojuma saskaņošanu institūcijās un ar sabiedrības interešu grupām. Izveidota plānojuma izstrādes web lapa www.grupa93.lv/jurmala. Veiktas detalizētas izpētes un izvērtējumi par kūrortattīstības iespējām, ūdensmalu izmantošanu un vēsturiskās apbūves aizsardzību un attīstību, u.c. Izveidota interaktīvā karte, kas tika izmantota darba procesā, ar zonējumu, kadastru, adresēm, priekšlikumiem, u.c. Notika regulāras darba grupu tikšanās 13 tematiskajās darba grupās (publiskā ārtelpa un vide, transports, uzņēmējdarbība ,mājoklis, kultūrvēsturiskais mantojums, kurortoloģija, Slokas bijušās papīrfabrikas teritorijas attīstības priekšnoteikumi un iespējas, ūdeņu izmantošana un ūdensmalas), apspriešanas sanāksmes pilsētas mikrorajonos un profesionālās diskusija (LAS, kaimiņu pašvaldību un institūciju seminārs).