Liepājas pilsētas teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas dome. 2010.-2012.gads.
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā republikas nozīmes pilsētai (platība 60 km2, 80 000 iedzīvotāji).
Plānojuma risinājumu un tā pamatojumu izstrāde, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, grafiskās daļas izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.
Nozīmīgākie jautājumi:

 • ostas teritorijas attīstība;
 • dzelzceļa un ielu tīkla attīstība;
 • mājokļu attīstības koncepcija;
 • degradēto teritoriju izpēte;
 • zaļo zonu attīstības iespējas (ainavu vērtējums, publiskās ārtelpas koncepcija);
 • ūdensmalu izmantošana (Liepājas ezers, jūras, kanālmalas, jūras piekraste);
 • kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības, t.sk. (industriālā un militārā mantojuma aizsardzības risinājumi);
 • Liepājas vēsturiskās centra publiskās ārtelpas attīstības risinājumi;
 • Potenciālās investīciju teritorijas;

Plašs sabiedrības līdzdalības process:

 • pastāvīga informācija presē, internetā, TV „Dzintare” un „Kurzemes radio”;
 • speciāli izveidota projekta mājas lapa www.grupa93.lv/liepaja, kas ietvēra visu ar plānojuma izstrādi saistīto informāciju, deva iespēju izteikt viedokļus un saņemt atbildes, piedāvāja interaktīvu teritorijas plānojuma pārlūka karti;
 • teritorijas plānojuma risinājumi videoklipu – YouTube sižetu formātā (skat. lejā);
 • stendi pilsētas tirdzniecības centros un sabiedriskā transporta pieturvietās, afišas izglītības u.c. sabiedriskajās iestādēs;
 • plānojuma apspriešanas materiālu izstāde Liepājas pilsētas domes vestibilā;
 • sanāksmes septiņos pilsētas mikrorajonos plānojuma izstrādes uzsākšanas posmā un plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas posmā.
 • noslēguma konference piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, institūciju pārstāvjiem un nozaru ekspertiem;
  diskusijas profesionāļu vidū, piedaloties Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas un Latvijas Arhitektu savienības biedriem.