Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

Pasūtītājs: Līvānu novada dome. 2011.-2012.gads.
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 12 306 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 622 km2, ietverot piecus pagastus un Līvānu pilsētu (8896 iedzīvotāji).
Nozīmīgākie jautājumi:

  • vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un zonējuma izstrāde novadā ietilpstošajiem pagastiem un Līvānu pilsētai, ņemot vērā TAPIS prasības;
  • pilsētas robežas izmaiņu pamatošana saistībā ar industriālās zonas attīstību un dzīvojamās vides uzlabošanu;
  • teritorijas industriālā potenciāla iespēju nostiprināšana un integrēšana novada plānotajā izmantošanā;
  • applūstošo teritoriju noteikšana Daugavas, Dubnas u.c. ūdenstecēm;
  • teritorijas izmantošanas nosacījumu un apbūves noteikumu izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai, komercdarbību atļautās izmantošanas metodika, ņemot vērā ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves vidi.