Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome. 2011.-2012.gads.
Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās. Nozīmīgas tēmas:

  • teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespēju risinājumi,
  • ezeru izmantošanas potenciāls,
  • tūrisma attīstības iespējas,
  • vēsturiskā apdzīvojuma struktūra,
  • ipaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu integrēšana plānojumā (ainavu apvidus „Kaučers” u.c.).