Rucavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2011.-2013.gads
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus.
Nozīmīgākie jautājumi:

  • ceļu infrastruktūras attīstība, savienojumu uzlabošana ar Lietuvu, ar piekrasti;
  • ĪADT dabas parka „Pape” aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu integrēšana plānojumā,
  • piekrastes ciemu robežu precizēšana;
  • piekrastes kultūrvēsturiskās apbūves un aizsardzības risinājumi;
  • vēja elektrostaciju izvietošanas iespējas.