Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

Pasūtītājs: Rūjienas novada dome. 2011.-2012.gads.
Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (353 km2, 6265 iedzīvotāji, Rūjienas pilsēta un 4 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.