Vecumnieku novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana septiņās lielākajās apdzīvotajās vietās, četru darba grupu vadīšana, teritorijas plānojuma saskaņošana institūcijās.
Nozīmīgākie jautājumi:

  • Vecumnieku centra publiskās telpas attīstības koncepcija;
  • Karsta procesi un ģipša resursu izmantošanas iespējas;
  • Pagastu sociālās infrastruktūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība – sporta, izglītības, kultūras stratēģisko projektu attīstība;
  • Industriālo teritoriju potenciāls;
  • Vecumnieku ciema publiskās ārtelpas koncepcija;
  • Mēmeles upes un tās piekrastes izmantošanas potenciāls;
  • Novadam vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde;
  • Ciemu robežu noteikšana, precizēšana.