Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcija

Pasūtītājs: Krāslavas novada dome. 2010.-2011.g.
Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļa, kas ir 18.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (VKPAI Nr.7434), pilda Krāslavas pilsētas reprezentatīvo lomu. Koncepcija ietver:

  • vēsturiskās un esošās situācijas raksturojumu, gājēju un transporta plūsmu, tūrisma objektu, neapbūvēto teritoriju, ainavu analīzi un vērtīgāko vēsturisko ēku un vēstures elementu apsekošanu;
  • priekšlikumus vides dizaina elementu uzlabošanai, vērtīgāko ēku sakārtošanai un atjaunošanai, perspektīvo skatu uzlabošanai;
  • labiekārtošanas programmu un tehniskos risinājumus zaļo zonu labiekārtošanai un apstādījumiem (18.Novembra laukums, svērs pie Romas katoļu baznīcas, skvērs starp Lāčplēša un Brīvības ielu, skvērs Baznīcas – Raiņa ielu krustojumā, skvērs pie pieminekļa „Latgale māte raud”, pilsētas centra ielas);
  • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāna kartes un vides plāni (M 1:200);
  • maketu krāsu pases;
  • sabiedrības informēšanas pasākumus (iedzīvotāju aptauju, ideju sabiedrisko apspriešanu, 3 informatīvus seminārus un rakstus laikrakstos).