Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā vīzija

Pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions. 2018.-2019.gads.

Ziņojums “Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā vīzija” ir sagatavots projekta “Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs / North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe)” ietvaros, kura mērķis ir uzlabota ilgtspējīga Baltijas jūras reģiona ārējā un iekšējā sasniedzamība, nodrošinot Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridora tīklu un multimodālu savienojumu attīstību.

Gala ziņojums un prezentācija: