Rēzeknes pilsētas kultūrtūrisma attīstības koncepcija 2014.–2020. gadam

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. 2012.gads

Izpēte ir viena no Rēzeknes pilsētas realizētā projekta „Kapacitātes stiprināšana kultūrtūrisma projektu jomā Rēzeknes pilsētā” (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/046/57) aktivitātēm.

Izpēte veikta laikā, kad Rēzeknē tika būvēti divi jauni nozīmīgi objekti – Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (atklāts 2012.gada 1.septembrī). Tādēļ pētījuma virsuzdevums bija sniegt priekšlikumus jaunbūvējamo objektu efektīvai izmantošanai kultūrtūrismā, kā arī pilsētas pozicionēšanai par kultūras un tūrisma centru Austrumlatvijā.

Izpētei ir trīs daļas – „Esošās situācijas analīze”, „Kultūrtūrisma attīstības koncepcija” un „Informatīvais materiāls Rēzeknes pilsētas mājas lapai”. Izpētes atskaite veidota tā, lai to varētu izmantot Rēzeknes pilsētas attīstības plānošanas un politikas dokumentos. Šī daļa „Kultūrtūrisma attīstības koncepcija” sakārtoti attīstības programmas rīcības daļas formātā ar mērķi izmantot tos Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam un investīciju plāna izstrādē. Koncepcija satur lielu daļu darba grupās pārrunāto ideju, arī tādas, kurām nepieciešams attīstīt līdz konkrētiem pasākumiem un atrast atbildīgos.

Šī projekta ietvaros notika arī Rēzeknes pilsētas pašvaldības un pašvaldības kultūras iestāžu apmācības, lai sagatavotos darbam un iegūtu zināšanas, kā strādāt jaunajos apstākļos, kad pilsēta iegūst abus jaunos objektus. Apmācību laikā gūtās atziņas ievērtētas pētījumā.

Tā kā pētījuma joma ir kultūrtūrisms, kultūras un tūrisma nozares ir apskatītas tikai daļēji. Kultūras jomā fokuss ir uz tām kultūras darbībām, kas var piesaistīt pasākumu apmeklētājus. Savukārt tūrismā mazāk apskatīts biznesa, izglītības un tādi tūrisma veidi, kuru ierašanās mērķis Rēzeknē nav tieši saistīts ar kultūras patēriņu.

Pētījumu veica SIA „Grupa 93”. Pētījuma autori izsaka pateicību Rēzeknes pilsētas kultūrtūrisma darba grupai.

Rēzeknes kultūrtūrisma stratēģijas nepieciešamība: apvienojot abu nozaru potenciālu un īstenojot mērķtiecīgu kultūrtūrisma stratēģijas īstenošanu, kā arī veicot nozaru pārvaldības optimizāciju, iespējams sniegt būtisku ieguldījumu Rēzeknes konkurētspējas attīstīšanā un pozitīva pilsētas tēla veidošanā.