Atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas un vienotas publiskās ārtelpas labiekārtojuma principiālā risinājuma projekts Skanstes apkaimes lokālplānojuma ietvaros

Skanstes Lietusūdens uzkrāšanas sistēmas (kanālu un dīķa) konstruktīvo un vizuālo risinājumu, kā arī labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu izstrāde Skanstē, būvprojekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” izstrādes ietvaros

2013. gada novembris – 2017.gada decembris (Skanstes lokālplānojums)

2017.gada jūnijs – 2018.g. novembris (Skanstes revitalizācijas būvprojekts)

Pasūtītājs: Rīgas Dome (lokālplānojums), SIA “BRD projekts” (būvprojekts)

Grupa 93 izstrādātajā Skanstes apkaimes lokālplānojumā liela uzmanība veltīta plašam un daudzveidīgam publiskās un semi-publiskās ārtelpas nodrošinājumam. Lokālplānojuma ietvaros izstrādāts apkaimes atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas un vienotas publiskās ārtelpas labiekārtojuma principiālā risinājuma projekts. Skanstes lokālplānojums un publiskās ārtelpas koncepcija paredz pilsētas ganību teritorijā ierīkot atklātu lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, kas paredz lietusūdeņu savākšanas un uzkrāšanas kanālus gar Lapeņu ielām, kā arī dīķi parkā.

Grupa 93 ar partneri – SIA “Veido vidi” atbild par atklātās lietusūdeņu novadīšanas sistēmas un labiekārtojuma risinājumiem būvprojektā “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”, kura ietvaros tiek projektēta Lapeņu iela un J.Dikmaņa, J.Dāliņa un J.Krūmiņa ielu posmi starp Skanstes un Lapeņu ielu, kā arī kanāls gar Lapeņu ielu un minētais dīķis parkā starp J,Krūmiņa, Laktas, Skanstes un Ierēdņu ielām. Projekta izstrādes ietvaros esam izveidojuši ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu dizainu (kanāli, dīķi, ūdensobjekti urbānajā parkā), piedāvājot arī labiekārtojuma un apstādījumu risinājumus, kā arī veicot hidroloģisko modelēšanu.