Ilgtspējīgās lietusūdeņu apsaimniekošanas konceptuālie risinājumi Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrāde

2017.gada oktobris  –  turpinās

Grupa 93 piedālās tematiskā plānojuma izstrādē, kura ietvaros tiek sagatavotas sešas plānojuma daļas: satiksmes infrastruktūra, inženiertehniskās komunikācijas, kultūrvēsturiskais mantojums, arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu lietojums, rekreācijas teritoriju, kā arī zaļumvietu attīstība un pārvaldība.

Kā daļu inženiertehnisko komunikāciju un zaļumvietu sadaļas, Grupa 93 ir izstrādājusi konceptuālos risinājumus lietusūdeņu apsaimniekošanai Siguldas pilsētā. Darba ietvaros tika veikta lietus kanalizācijas sateces baseinu robežu precizēšana, izmantojot reljefa modeli, perspektīvo tīklu trasējumu noteikšana, priekšlikumi par zaļās infrastruktūras risinājumiem un vadlīnijas tīklu sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanai.