Lietus ūdens sistēmas izpēte un priekšlikumi integrētas lietus ūdens pārvaldības ieviešanai Jelgavā

Integrētas lietusūdens apsaimniekošanas plāns Garozas ielas pilotteritorijai Jelgavā

2017. gada augusts – 2018. gada februāris

Pētījuma ietvaros veikta lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izpēte Garozas ielas teritorijā, kā arī izstrādāts sateces baseina apsaimniekošanas plāns. Darba ietvaros veikta sistēmas tehniskā izpēte (tīkla tips un elementi, augstuma atzīmes, dimensijas, tecēšanas virzieni, u.c.), sistēmas hidroloģiskā modelēšana un applūšanas risku analīze, noteikti nepieciešamie uzturēšanas un attīstības pasākumi, veikts ekonomiskais un institucionālais novērtējums. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti ieteikumi Jelgavas pilsētas pašvaldības normatīvo aktu regulējuma pilnveidošanai un LKT sistēmas attīstībai.