Prezentācijas

Laika posmā no 2015. gada 16.oktobra līdz 25.novembrim notika Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Tās ietvaros notika četra reģionālās apspriešanas sanāksmes:

2015.gada 27.oktobrī Liepājas pilsētas domē
2015.gada 28.oktobrī Ventspils bibliotēkā
2015.gada 3.novembrī Jūrmalas novada domē
2015.gada 5.novembrī Saulkrastu novada domē

Prezentācijas:

Sanāksmju protokoli pieejami šeit.

27.03.2015. Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme.
Sanāksmes darba kārtība.

Sanāksmes prezentācijas: