Pamatinformācija

Projekts “Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei” tiek izstrādāts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros.

Projekts ietver:
1) Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma (periodam līdz 12 gadiem) izstrādi Baltijas jūras piekrastei Latvijas Republikas teritorijā (Plānojums)
2) Plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu

Projekta mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē un uzlabot piekrastes pārvaldību, izstrādājot ilgtermiņa tematisko plānojumu, kas sekmēs ar vides aizsardzības interesēm līdzsvarotu piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu.

Projekta darba uzdevums ir izstrādāt Plānojumu, fokusējoties uz publiskās infrastruktūras attīstību ilgtermiņā. Šis plānojums kalpos par pamatu investīciju piesaistei piekrastes infrastruktūras attīstīšanai.

Projekta termiņš – 2015. gada 30.decembris.