Vēsture

Projekts „Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei„ ir pēctecīgs plānošanas solis un tiek izstrādāts tiešā saistībā ar Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam, kas ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.169 „Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam” ir apstiprinātas 2011.gada 20.aprīlī, ir viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas soļiem.

Pamatnostādnes nosaka to, ka:

  • piekrastes nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums;
  • piekrastes attīstības pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība;
  • piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis – ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā tiek īstenota laba pārvaldība un klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi.

Prioritārais uzdevums piekrastes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir piekrastes infrastruktūras attīstīšana, ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi un ainaviskās vērtības.

Lai visā piekrastē infrastruktūru attīstītu koordinēti, Pamatnostādnes jau 2011.gadā tika paredzēts sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām nacionālā līmenī izstrādāt ilgtermiņa tematisko plānojumu par piekrastes infrastruktūru. Šāds plānojums kalpos par pamatu investīciju piesaistei piekrastes infrastruktūras attīstīšanai.

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes