Projektā iesaistītās puses

Projekts „Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei„ tiek izstrādāts cieša sadarbībā ar Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupu. Koordinācijas grupā ir iekļauti pārstāvji no visām piekrastes pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Aizsardzības, Iekšlietu, Ekonomikas, Satiksmes, Zemkopības un Kultūras ministrijām, Rīgas un Kurzemes plānošanas reģioniem, kā arī no Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un Vides konsultatīvās padomes.

Vairāk informācijas: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/piekr_tap/

projekta_iesaistitas_puses