Projekta saturs

Projekts “Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojuma Baltijas jūras piekrastei” iekļaus sekojošas sadaļas:

1. PLĀNOJUMA STRATĒĢISKAIS IETVARS
1.1. Plānojuma teritorijas attīstības tendences un to analīze telpiskā skatījumā, ņemot vērā nozaru attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes;
1.2. Plānojuma teritorijas telpiskās attīstības stipro, vājo pušu, kā arī iespēju un draudu analīze;
1.3. Plānojuma teritorijas attīstības stratēģiskie mērķi un galvenie attīstības virzieni;
1.4. Plānojuma teritorijas stratēģisko mērķu sasniegšanas programma, ietverot institūciju, organizāciju un sabiedrības kompetenču sadalījumu.

2. PLĀNOJUMA RISINĀJUMI
2.1. Publiskās infrastruktūras tīkla koncepcija
2.2. Kompleksi attīstāmo vietu attīstības plāni
2.3. Ilgtermiņa investīciju programma visai Plānojuma teritorijai

3. PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KONCEPCIJA

4. PLĀNOJUMA KOPSAVILKUMS

PIELIKUMI:
1.pielikums. Pārskats par nozaru vidēja termiņa mērķiem Plānojuma teritorijā;
2.pielikums. Ekonomiskās aktivitātes novērtējums katrā piekrastes republikas pilsētā un pašvaldību teritoriālā iedalījuma vienībā (novadu pilsētā, novadu pagastā), kas robežojas ar Baltijas jūru
3.pielikums. Piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma nozīmīgākās vērtības piekrastes pilsētās un pagastos
4.pielikums. Apmeklētāju radītā antropogēnā slodze piekrastes pilsētās un pagastos
5.pielikums. Publiskās infrastruktūras novērtējums piekrastes pilsētās un pagastos
6.pielikums. Cilvēku drošības un glābšanas plāns
7.pielikums. Telpisko datu bāze

Projektam tiks izstrādāts VIDES PĀRSKATS un nodrošinātas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūras.